Border crossing between Vietnam China

Thích thì click đi

Cung Phuot – Khi du lich den mot tinh vung bien chac han kha nhieu ban muon toi tham quan cac cua khau giua Viet Nam va cac nuoc ban. Tong hop mot so cac cua khau tren tuyen bien gioi Viet Nam – Trung Quoc (Cua khau Quoc Gia va Quoc te) cho cac ban quan tam.

©Ban quyen hinh anh : Trong bai viet co su dung mot so hinh anh duoc tim kiem thong qua cong cu Google Image cua cac tac gia Tuan Canon, Nguyen Ngoc Vien, Earth_Walker, Quoc Thai, Dang Dinh va cua mot so tac gia chua ro ten nham minh hoa ro hon cho noi dung bai viet. Ban quyen nhung hinh anh nay thuoc ve tac gia. Chinh sach cua Cung Phuot ve ban quyen hinh anh cac ban co the theo doi tai day.

Cua khau Mong Cai

Ca khau quoc te Mong Cai nam o giua bien gioi hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc. O Viet Nam, cua khau nam tren dia ban phuong Hoa Lac, Thanh pho Mong Cai, tinh Quang Ninh. O Trung Quoc, cua khau nam tren dia ban thi xa Dong Hung. Cau Bac Luan la diem noi giua hai nuoc.

Cua khau Hoanh Mo

Cua khau Hoanh Mo la cua khau Quoc gia noi Binh Lieu, Quang Ninh, Viet Nam va Dong Trung (Quang Tay, Trung Quoc). Ngay 11/4/2012, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 417/QD – TTg nang cap cua khau Hoanh Mo thuoc huyen Binh Lieu tinh Quang Ninh thanh cua khau chinh (khai niem: cua khau Chinh do VN quy dinh theo Nghi dinh 32/ND-CP ngay 14/3/2005 cua Chinh phu ve Quy che cua khau bien gioi dat lien co tinh chat dong nhat voi cua khau Song phuong theo Hiep dinh ve Cua khau va Quy che cua khau Viet – Trung).

Cua khau Chi Ma

Nam 2013 Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 343/QD-TTg cong nhan cua khau Chi Ma, Loc Binh, Lang Son (Viet Nam) – Ai Diem, tinh Quang Tay (Trung Quoc) tu cua khau phu len cua khau chinh (Cua khau Quoc Gia).

Cua khau Huu Nghi

Cua khau Quoc te Huu Nghi la mot cua khau quoc te cua Viet Nam nam tren bien gioi Viet Nam – Trung Quoc, diem noi tuyen duong cao toc Nam Ninh – Ha Noi, la cau noi quan trong trong phat trien quan he kinh te giua Viet Nam va Trung Quoc. Tai cua khau quoc te Huu Nghi, phia Viet Nam da cam cot moc 1116 va phia Trung Quoc cam cot moc 1117, day deu la cac cot moc co lon, co gan Quoc huy cua hai nuoc. Cua khau Quoc te Huu Nghi nam tren Quoc lo 1A, cach thanh pho Lang Son 17 km ve phia bac, cach Ha Noi 171 km ve phia dong bac

Cua khau Dong Dang

Cua khau Dong Dang thuc chat la tram kiem soat dat tai nha ga Dong Dang. Day la diem ket thuc cua tuyen duong sat Ha Noi – Dong Dang va duoc noi voi ga Bang Tuong thuoc tuyen Nam Ninh – Bang Tuong cua Trung Quoc. Moi thu tuc xuat nhap canh voi nguoi, hang hoa di duong sat lien van quoc te deu thuc hien tai day.

Cua khau Binh Nghi

Binh Nghi la cua khau duong song nam tren dia ban xa Dao Vien, Trang Dinh, Lang Son. Trong thoi chien, hang hoa vien tro cho nuoc ta qua duong song deu duoc van chuyen qua day, tuy nhien khi hoa binh lap lai thi luong hang hoa qua day dan tro nen it oi, cua khau vang lang. Ngay 25/10/2013 tinh Lang Son quyet dinh mo diem thu tuc hai quan tai day nham giup Binh Nghi co them da de phat trien.

Cua khau Coc Nam

La cua khau giua Viet Nam – Trung Quoc thuoc dia ban huyen Van Lang, Lang Son.

Cua khau Ta Lung

La cua khau Quoc Te nam tai Thi tran Ta Lung, Phuc Hoa, Cao Bang, noi voi cua khau Thuy Khau ben phia Trung Quoc. Cua khau duoc nang cap len thanh cua khau quoc te tu ngay 26/9/2012

Cua khau Bi Ha

La mot cua khau o bien gioi Viet Nam – Trung Quoc, thuoc xa Thi Hoa, huyen Ha Lang, tinh Cao Bang, Viet Nam. No la mot trong 5 cua khau dia phuong cua tinh, trong tuong lai se la cua khau quoc gia. No cach thi xa Cao Bang 90 km.

Cua khau Ly Van

Cua khau Ly Van la mot cua khau duoc nang cap thanh cua khau chinh vao nam 2012, thuoc xa Ly Quoc, huyen Ha Lang, Cao Bang.

Cua khau Po Peo

Cua khau Po Peo la cua khau Quoc gia, thuoc xa Ngoc Con, Trung Khanh, Cao Bang cach Tp Cao Bang khoang 80km.

Cua khau Tra Linh

Cua khau Tra Linh thuoc huyen Tra Linh, Cao Bang va  noi voi cua khau Long Bang, Quang Tay cua Trung Quoc.

Cua khau Soc Giang

Cua khau Soc Giang la cua khau chinh noi Ha Quang, Cao Bang voi Quang Tay, Trung Quoc qua cua khau tuong ung la Binh Mang.

Cua khau Sam Pun

Cua khau Sam Pun thuoc su quan ly cua Don bien phong Sam Pun

Cua khau Sam Pun nam tren dia ban xa Xin Cai, Meo Vac, Ha Giang. Tuong ung ben kia phia Trung Quoc la cua khau Dien Bong. Cua khau cach trung tam huyen Meo Vac 47km.

Cua khau Pho Bang

Cua khau Pho Bang la mot trong 4 cua khau cua tinh Ha Giang nam tai Thi tran Pho Bang, huyen Dong Van, Ha Giang. Cua khau Pho Bang lien thong voi huyen Ma Ngan San, Trung Quoc va nam cach trung tam thi tran 3 km.

Cua khau Thanh Thuy

(Anh : Tuan Canon)

Cua khau Thanh Thuy thuoc dia phan xa Thanh Thuy, huyen Vi Xuyen, cach thanh pho Ha Giang 22 km ve phia Tay Bac, doi dien voi cua khau Thien Bao (Tianbao), huyen Malipo, chau Van Son, tinh Van Nam, Trung Quoc. Cua khau Thanh Thuy la cua khau quan trong nhat va la cua khau quoc te duy nhat tai Ha Giang. Thang 2/2014 cap cua khau Thanh Thuy – Thien Bao duoc nang cap len Cua khau quoc te tren co so ban dau la mot cua khau Quoc gia.

Cua khau Xin Man

Cua khau Xin Man (hay con goi la cua khau Moc 5) la cua khau thuoc Xin Man, Ha Giang va noi voi Trung Quoc thong qua cua khau Do Long, Van Nam. Noi day co cong thanh da tu thoi nha Thanh ghi lai dau an lich su ve bien gioi giua hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc.

Cua khau Muong Khuong

Cua khau Muong Khuong thuoc dia ban xa Muong Khuong, huyen Muong Khuong, Lao Cai. Ket noi voi Trung Quoc thong qua cua khau Kieu Dau va nam trong Khu kinh te cua khau Lao Cai

Cua khau Lao Cai

Cua khau quoc te Lao Cai – Ha Khau la mot trong ba cua khau quoc te co vi tri quan trong trong giao luu kinh te thuong mai qua bien gioi dat lien giua hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc. Cua khau nam ngay trong trung tam Tp Lao Cai.

Cua khau Ma Lu Thang

(Anh – Earth_Walker)

Cua khau Ma Lu Thang thuoc xa Ma Li Po, huyen Phong Tho, tinh Lai Chau. Ma Lu Thang duoc coi la mui nhon de thuc day nen kinh te cua huyen. Ma Lu Thang la cua khau cach cac trung tam kinh te trong nuoc kha xa, chi co the van chuyen hang hoa bang duong bo. Mot ton tai cua cua khau nua la he thong giao thong kha yeu chua dap ung duoc cac xe trong tai lon.

Cua khau U Ma Tu Khoong

(Anh – Quoc Thai)

Cua khau U Ma Tu Khoong nam tren dia ban xa Thu Lum, huyen Muong Te, Lai Chau noi Viet Nam voi Trung Quoc thong qua cua khau tuong ung Binh Ha.

Cua khau A Pa Chai

Cho duong bien A Pa Chai (Anh – Dang Dinh)

Cua khau A Pa Chai nam tai xa Sin Thau, Muong Nhe, Dien Bien. Day la mot cua khau phu mo ra de tao dieu kien giao luu buon ban cho ba con bien gioi. Ngay tai khu vuc cua khau co cho bien gioi A Pa Chai hop moi tuan 3 lan.


Search on Google

  • Border crossing between Vietnam China
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉